Zařízení na čerpání energie z okolního média

Jelikož jsem se před nedávnem rozhodl otevřít na blogu Idnes téma free-energy, stal jsem se terčem útoků, že jsem blbec a naivka, když takové kecy žeru. Proto jsem se rozhodl vrátit úder a uveřejnil jsem popis zařízení, jehož autorem je Bruce A. Perreault. Jeho popis je možné najít v knize Radiant Energy Power Generation – NU energy technologies.

Zařízení je velmi zajímavě řešeno a myslím, že si jej doma můžete sami vyrobit. Jenom mějte na paměti, že napětí na součástech tohoto obvodu může dosahovat až desítek kV a je tedy extrémě nebezpečné se těchto částí dotýkat nebo se jen přiblížit. Bez znalosti Elektrotechniky a bezpečnostních předpisů se do stavby raději nepouštějte. Nenesu odpovědnost za Vaši případnou újmu na zdraví nebo majetku. Protože když děláte s elektrikou, je dobré chránit v první řadě sami sebe, vždy napřed zkoušet a pak sahat. S elektřinou to máte jako se ženou - Když na ní půjdete moc rychle a bez předehry, dočkáte se leda kopance...

 


Ze zjednodušeného schématu obvodu je patrné, že obvod tvoří 4 základní funkční celky. nejjednodušší je celek s názvem Ion Gate - Ionická propust. Autor ji sestavil ze dvou vysokonapěťových diod 20 kV a dvou kondenzátorů 10n/20kV. kladný výstup propusti je přiveden na zapalovací svíčku automobilu, jejíž tělo je vodivě propojeno s primárem výstupního vzduchového transformátoru. Když se pozorně zadíváte na zapojení oné propusti, je to avramenkova pumpa – tzv AFEP, jež tvoří základ nabíječky alladin1 doplněná na vstupu o vazební kondenzátor.

druhým funkčním celkem je Ion Valve - Ionická elektronka. Tu tvoří  hliníkový válec představující kladnou elektrodu, do jehož středu je umístěn wolframový drát, který tvoří zápornou elektrodu. Přivedením  kladného napěti se na vnější Al válec dojde k sekundární negativní polarizaci wolframového jádra, které je bombardováno zápornými ionty generovanými na vnitřní straně hliníkového válce.
Klíčová funkce tohoto prvku se projeví, jakmile dojde na svíčce k výboji a na wolframovém jádře se objeví VN. Při kolizi nově vzniklých polarizovaných částic s již nashromážděným ionickým nábojem dojde k uvolnění elektrického potenciálu polarizovaného média a v obvodu dochází k tzv. kick-back efektu- tj. jev, kdy se náboj vracející se zpět do zdroje odrazí zpět do obvodu čímž dochází k oscilacím.Wolframové jádro je vodivě propojeno s primárním vinutím výst. transformátoru. druhý konec primáru je vodivě spojen s tělem zapalovací svíčky.
sekundár výstupního vzduchového transformátoru zatížíme žárovkou a můžeme spustit obvod ionické pumpy. Konstrukční návod v AJ je možné nalézt na níže uvedené adrese. Celé zařízení je napájeno z baterie 12 V a autor udává, že jeho obvod je schopen při dobrém vyladění dát na výstupu 5x více než kolik je nutné dodat na vstupu.Po zapnutí ionické pumpy začne na kondenzátoru vlevo mezi diodami ionické  propusti narůstat napětí. Jakmile je na něm dosaženo zápalného napětí svíčky, zapálí se mezi elektrodami svíčky el . výboj a kondenzátor se přes primární vinutí výstupního vzduchového transformátoru a přes ion valve- ionickou elektronku vybíjí. Vybíjení provází sinusové oscilace které do obvodu vnáší energii vzniklou při vytržení elektrických vazeb, jak je popsáno výše.

Autor článku: Radek Čelechovský

Ion Pump naleznete na adrese  http://www.nuenergy.org/circuits/plasmatron.htm 

                                  nebo na: http://www.pushbutton.cz/tech-zona/vysokofrekvencni-plasmovy-okruh

Zdroj: Bruce A. Perreault, NU Energy Technologies - Free Energy Power Generation