Tech. zona‎ > ‎

VYSOKOFREKVENČNÍ PLASMOVÝ OKRUH

 


VYSOKOFREKVENČNÍ PLASMA OKRUH (Electronic Ion čerpadla)

Tento obvod využívá flyback transformátor, který drát vinutí přidán do jeho feritovým jádrem. Vysokého napětí, vysoká frekvence je výsledkem transformátoru je řízeno do rezonance na 20 až 170Khz. Flyback transformátor dodává vysokého napětí s vysokou frekvencí. Jeho výstup je v souladu s moři energie, která ji obklopuje. Jako vlny oceánu, přicházeli a odcházeli v pravidelných stahů poznámky, je to v melodii s zářivé energie, která obklopuje jeho výstup. Tento zdroj lze použít k vybuzení energie Nu palivových článků ™ do výroby elektrické energie nebo "důkaz pojetí" zářivé energie okruhu.Robert E. Iannini navrhl tento obvod. Tento obvod je možné zakoupit od informačního Unlimited. Je to položka # TCL50 .Levnější obvod může být postaven.  Klikněte zde pro online diagramu.

Flyback (T1) má dva přidal primární cívky s feritovým jádrem, které jeho jsou poháněny dvěma mosfetu (Q1 a Q2) v push-pull konfiguraci. Plný jádro nasycení dochází s tímto designem, který snižuje námahu MOSFET jak oni běží poměrně chladné i na 5 až 7 zesilovačů současného remízou. Časovým obvodem (I1) generuje signály synchronní 180 stupňů ven fáze s vnitřní daně času. Frekvenci lze nastavit pomocí ovládacího banku (R3). To umožňuje jemné ladění frekvence, řízení T1 ven rezonance, kde může snížit nadměrné všechny výstupní napětí z flyback pro různé úpravy. Kondenzátor (C2) a R3 určuje jednotky frekvenci na primární vinutí. Odpor (R2) nastavuje dobu služby pro plynulý provoz. Cívka (L1) a kondenzátoru (C1), odpojte MOSFETs a časovým obvodem I1. Odpor (R4) a (R5) eliminuje parazitní oscilace, že by mohlo dojít k branám Q1 a Q2. Odpor (R6) a C3 tvoří komutační sítě, aby mohli vstřebat úniku energie, které mohou být generované indukčních T1. To je zabránit tomu, aby MOSFETy z rychle se poškodí v případě vysoké napěťové špičky objevit v síti. C4 a C5 by-pass žádnou vysokou frekvencí, které by mohly objevit na primární střed T1.

Tento okruh vychází maximálně 5 až 7 zesilovačů, když správně naladěný. Já používám malou 12V stejnosměrného proudu (DC) počítačový procesor (CPU), ventilátor, který se běžně používá v osobních počítačích, zchladit flyback transformátor.

Montáž

  1. Rozložte a identifikovat elektronické součástky a hardware. Potvrďte hodnoty rezistorů pomocí kódů rezistorů barev.

2. Vložit a pájecí všechny elektronické součástky na 2-palcovou čtvereční kus děrovaného stavební desky. Modré dráty jsou 20-měřidlo provádět 5 až 7 zesilovačů proudu.

3. Paralelní vítr 15 otáček z 18-gauge drát magnetu na plastové 1 ½ palce dlouhé, ½ palce vnitřní průměr plastové trubky. Připojte jeden drát z vrcholu jednoho z vinutými dráty na spodním konci opačném cívky, je to vaše B & C připojení. Pak zabalit těchto cívek těsné s elektrickou páskou. Pečlivě oddělit flyback transformátor na dvě základní poloviny. Přidejte 0.02-palec tlustý podložky v vizitku tloušťka) mezi jádrem půlky a pak znovu složit. Použijte hot-lepidlo nebo ekvivalentní lepidlo držet jádra na místě.

4. Nasednout na Q1 a Q2 do dřezů tranzistorových tepla.

5. Překontrolovat veškerou kabeláž podle schématu.

Zkušební obvod

  1. Otočte R3 zcela proti směru hodinových ručiček, přepněte S1 do polohy OFF, vložte 10A pojistku do držáku je to.
  2. Připojte negativní sondu zesilovač ma dodat půdu pod nohama. Pozitivní sonda je připojena k zápornému pólu na dvanáct elektrické napájení.
  3. Nyní připojte ke kladnému pólu napájení na vašem ke kladnému vstupu vysoce-napětí, vysokofrekvenčním obvodu měniče.
  4. Dále zapněte S1 vypínače všimnout čtení 1 zesilovač na vašem přístroji. Pomalu nastavit R3 ve směru hodinových ručiček a tam by měl být nárůst v čtení asi na 2 zesilovače. Také byste měli vidět nějaký iontový záře kolem výstupního terminálu. Jde o nejnižší provozní výstup, který tento obvod dal, a může být používán nepřetržitě v tomto režimu bez přehřátí. Pokračovat se obrátit R3 a měla by se zaznamenat prudký nárůst ve vašem čtení. To je maximální provozní režim a měli byste být čtení kolem 7 zesilovačů.Není nadále pracovat v tomto režimu jako flyback může stát rychle poškodit, aniž by byl chlazen.

  5. Můžete uzavřít flyback v 6-palec trubky z PVC. Těsnění kolem všech drát napájí pomocí silikonové lepidlo. Použití PVC klempířské cement k utěsnění trubek kusů. Ujistěte se, že obvod pracuje správně před přijetím konečných těsnění.

  6. Můžete vyplnit PVC s minerálním olejem na vrchol T1. Nemusíte k utěsnění na horní víčko, pokud používáte přístroj ve své svislé poloze. Můžete také odstranit extra váhu oleje a jeho související nepořádek chlazením flyback s malou 12 V DC osobní jednotky počítačové zpracování (CPU) ventilátoru.

  7. Výstup z flyback je ukončena do vhodného hardware šroubu.

PARTS LIST

Rezistory

Všechny rezistory jsou ¼ W, 5% tolerance, pokud není uvedeno jinak

R1-10-ohms

R2-1 ,000-ohmů

R3-10 ,000-Ohm potenciometr

R4, R5-15-ohms

R6-10-Ohm, 3-W, bezindukční


Kondenzátory

C1-100-mF, 25-WVDC, elektrolytické

C2-3300-PF, 50-WVDC, polyester

C3-0.01-mF, 2kV, keramické kotoučové

C4-2200-mF, 25-WVDC, elektrolytické

C5-0.47-mF, 250-WVDC, polyester


Polovodiče

IC1-SG3525A pulsní šířková modulátor, integrovaný obvod, Silicon generálního

          Q1, Q2-MOSFET IRF540

Různé: elektrické

S1-7-spínací zesilovač přepínač

T1-Modified flyback transformátor-viz text

L1-1-MH tlumivka cívka

F1-10-amp pojistka pojistka a držitel

Chladiče a slídové izolanty za 1. a 2. čtvrtletí

20-měřidlo drát

          18-měřidlo drát

Různé: hardware

2-palcový náměstí děrované stavební desky

2-3-palcový plochý PVC koncovky

6-palec délka 3-palcový průměr PVC trubky

Minerální olej nebo 12 V DC mini ventilátor


Upozornění!

Elektřina je extrémně nebezpečný a opatrnost by měla být vždy použita při práci kolem něj. Věnujte prosím čas se vzdělávat dostatečně. Pokud něčemu nerozumíte, další šetření před pokusem. Vezměte liberální výhod encyklopedií, vědeckých knih a ostatních referenčních materiálů. Tento soubor byl sestaven pouze pro informační účely. Nechceme kontrolovat materiálů používaných ve stavebnictví, metody výstavby, ani o aplikace z konstrukce, a proto, NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA nebezpečné nebo nežádoucí VÝSLEDKŮ. Vždy používejte gumové rukavice při práci s vysoce-napětí.

VŠECHNY bezpečnostních postupů je třeba pečlivě dodržovat měření vysokého napětí se nedoporučuje

Disclaimer : Autor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nahodilé, následné nebo jiné odpovědnosti z použití těchto informací. Všechna rizika a škody, náhodné nebo jinak, vyplývající z použití nebo zneužití informací obsažených v tomto dokumentu jsou zcela v odpovědnosti uživatele. I když pozor, opatření byla přijata v přípravě tohoto materiálu, nepřebíráme žádnou zodpovědnost za nedostatky nebo chyby.


Nu Energy Horizonty Web výzkum
Nu Energy Horizons, PO Box 22, Rumneyová, New Hampshire 03266-0022 USA 

© 2000, Všechna práva vyhrazena

Push Button
HIGH FREQUENCY PLASMA CIRCUIT (Electronic Ion Pump)

This circuit utilizes a flyback transformer that has wire windings added to its ferrite core. The high-voltage, high frequency is the result of the transformer being driven into resonance at 20 to 170Khz. The flyback transformer supplies high-voltage, high frequency. Its output is in harmony with the Sea of Energy that surrounds it. Like the waves of the ocean, coming and going in regular beat notes, it is in tune with the radiant energy that surrounds its output. This source can be used to excite the Nu Energy Fuel Cell™ into producing electrical power or "proof of concept" radiant energy circuit. Robert E. Iannini designed this circuit. This circuit may be purchased from Information Unlimited. It is item #TCL50. A less expensive circuit may be built.  Click here for online diagram.


The flyback (T1) has two added primary coils to its ferrite core that are driven by two Mosfet (Q1 & Q2) in a push-pull configuration. Full core saturation occurs with this design that reduces strain on the Mosfets as they run fairly cool even at 5 to 7 amps of current draw. A clock circuit (I1) generates synchronous signals 180 degrees out of phase with internal duty time. The frequency is variable with control pot (R3). This allows fine-tuning of the frequency, driving T1 out of resonance where it can reduce over-all output voltage from the flyback for various adjustments. Capacitor (C2) and R3 determines the drive frequency to the primary windings. Resistor (R2) sets the duty time for smooth operation. Inductor (L1) and capacitor (C1) uncouple the Mosfets and clock circuit I1. Resistor (R4) and (R5) eliminates parasitic oscillation that could occur on the gates of Q1 & Q2. Resistor (R6) and C3 form a snubber network to absorb any leakage energy that may be generated by inductance T1. This is to prevent the Mosfets from quickly breaking down if high-voltage spikes occur in the network. C4 and C5 by-pass any high-frequency that could appear at the primary center point of T1.


This circuit draws maximum 5 to 7 amps when properly tuned. I use a small 12-volt direct current (dc) computer processing unit (CPU) fan, that is normally used in personal computers, to cool the flyback transformer.

Assembly

  1. Spread out and identify electronic components and hardware. Confirm resistor values by using resistor color codes.

2. Insert and solder all electronic and electrical components onto a 2-inch square piece of perforated construction board. The blue wires are 20-gauge to carry 5 to 7 amps of current.

3. Parallel wind 15 turns of 18-gauge magnet wire onto a plastic 1½-inch long, ½-inch inner diameter plastic tube. Connect one wire from the top of one of the coiled wires to the bottom end of the opposite coil, this is your B & C connection. Then wrap these coils tight with electrical tape. Carefully separate the flyback transformer's two core halves. Add 0.02-inch thick shims (business card thickness) between the core halves then reassemble. Use hot-glue or equivalent glue to hold the cores in place.

4. Mount Q1 & Q2 onto transistor heat sinks.


5. Recheck all wiring according to the schematic.


Test Circuit

  1. Turn R3 fully counter-clock-wise, switch S1 to off, insert 10 amp fuse into it's holder.
  2. Connect the negative probe of an amp-meter to supply ground. The positive probe is connected to the negative terminal on a twelve-volt power supply.
  3. Now connect the positive terminal on your power supply to the positive input of the high-voltage, high-frequency inverter circuit.
  4. Next, turn on power switch S1, notice a reading of 1 amp on your meter. Slowly adjust R3 clock-wise and there should be a rise in your reading to about 2 amps. You should also see some ion glow around the output terminal. This is the lowest operational output that this circuit put out and can be used continuously in this mode without overheating. Continue to turn R3 and you should then notice a sharp rise in your reading. This is the maximum operational mode and you should be reading around 7 amps. Do not continue to operate in this mode as the flyback can become quickly damaged without being cooled.

  5. You can enclose the flyback in a 6-inch PVC tube. Seal around all wire feeds using silicon sealant. Use PVC plumber's cement to seal tube pieces. Make sure that your circuit is functioning properly before making final seals.

  6. You can fill the PVC with mineral oil to the top of T1. You do not need to seal the top cap if you are using the unit in its upright position. You can also eliminate the extra weight of the oil and its associated mess by cooling the flyback with a small 12-volt dc personal computer processing unit (CPU) fan.

  7. The output of the flyback is terminated to a suitable hardware bolt.

PARTS LIST

Resistors

All resistors are ¼-watt, 5 % tolerance, unless otherwise indicated

R1-10-ohms

R2-1,000-ohms

R3-10,000-ohms potentiometer

R4, R5-15-ohms

R6-10-ohms, 3-watt, non-inductive


Capacitors

C1-100-µF, 25-WVDC, electrolytic

C2-3300-pF, 50-WVDC, polyester

C3-0.01-µF, 2KV, ceramic-disc

C4-2200-µF, 25-WVDC, electrolytic

C5-0.47-µF, 250-WVDC, polyester


Semiconductors

IC1-SG3525A pulse-width modulator, integrated circuit-Silicon General

Q1, Q2-IRF540 MOSFET


Miscellaneous: electrical

S1-SPST 7-amp switch

T1-Modified flyback transformer -see text

L1-1-mH choke coil

F1-10-amp fuse & fuse-holder

Heat sinks & mica insulators for Q1 & Q2

20-gauge wire

18-gauge wire


Miscellaneous: hardware

2-inch square perforated construction board

2-3-inch flat PVC end caps

6-inch length of 3-inch diameter PVC tube

Mineral oil or 12-volt dc mini fan


Warning!!!

Electricity is EXTREMELY DANGEROUS and caution should always be used when working around it. Please take the time to educate yourself sufficiently. If you don't understand something, investigate further before attempting. Take liberal advantage of encyclopedias, science books, and other reference materials. This file was compiled for information purposes only. We do not control the materials used in construction, the methods of construction, nor the applications of the construction, therefore; WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DANGEROUS OR UNDESIRABLE RESULTS. Always use rubber gloves when working with high-voltages.

ALL SAFETY PROCEDURES MUST BE CAREFULLY OBSERVED 
MEASURING THE HIGH VOLTAGE IS NOT RECOMMENDED

DisclaimerThe author assumes no liability for any incidental, consequential or other liability from the use of this information. All risks and damages, incidental or otherwise, arising from the use or misuse of the information contained herein are entirely the responsibility of the user. Although careful precaution has been taken in the preparation of this material, we assume no responsibility for omissions or errors.


Nu Energy Horizons Web Research
Nu Energy Horizons, P. O. Box 22, Rumney, New Hampshire 03266-0022 USA
 

Copyright © 2000, All Rights Reserved

Push Button