Průmysl‎ > ‎Legislativa‎ > ‎Stavebnictví‎ > ‎

Stavební zákon


Úvod   Hlavička zákona  
  Část I. § 1 - § 3 Úvodní ustanovení  
  Část II.   Výkon veřejné správy  
  Hlava I. § 4 Úvodní ustanovení  
  Hlava II. § 5 - § 17 Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu  
  Část III.   Územní plánování  
  Hlava I. § 18 - § 19 Cíle a úkoly územního plánování  
  Hlava II. § 20 - § 24 Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování  
  Hlava III.   Nástroje územního plánování  
  Díl 1. § 25 - § 30 Územně plánovací podklady  
  Díl 2. § 31 - § 35 Politika územního rozvoje  
  Díl 3. § 36 - § 75 Územně plánovací dokumentace  
  Díl 4. § 76 - § 83 Územní rozhodnutí  
  Díl 5. § 84 - § 96 Územní řízení  
  Díl 6. § 97 - § 100 Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území  
  Díl 7. § 101 - § 102 Úprava vztahů v území  
  Část IV.   Stavební řád  
  Hlava I.   Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce  
  Díl 1. § 103 - § 118 Povolení a ohlášení  
  Díl 2. § 119 - § 127 Užívání staveb  
  Díl 3. § 128 - § 131 Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení  
  Hlava II. § 132 - § 142 Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu  
  Hlava III. § 143 - § 151 Autorizovaný inspektor  
  Hlava IV. § 152 - § 157 Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb  
  Část V.   Společná ustanovení  
  Hlava I. § 158 - § 161 Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury  
  Hlava II. § 162 - § 168 Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich  
  Hlava III. § 169 - § 174 Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností  
  Hlava IV. § 175 - § 177 Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů  
  Hlava V. § 178 - § 183 Správní delikty  
  Hlava VI. § 184 Společné ustanovení k soudnímu přezkumu  
  Část VI. § 185 - § 197 Přechodná a závěrečná ustanovení  
  Část VII. § 198 Účinnost  
  Příloha   Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)  
  Poznámky   Poznámky pod čarou

Comments