Průmysl‎ > ‎Legislativa‎ > ‎Stavebnictví‎ > ‎

Kolaudace


7.      Kolaudace

 

Pro zdárný průběh závěreč kontrol prohlídky (místního šetření) kolaudačního řízení a sledné povolení užívání je nutné, aby jemce (nebo jeho zástupce) zajistil kompletní stavební a technologické dokončení  obchodní  jednotky  etně  předepsaných  zkoušek,  předal  pronajímateli  (koordinačnímu managerovi) dokumentaci skutečného provedení etně dokladové části v že uvedeném rozsahu a v den místního šetření zajistil odpovědné osoby.

 

7.1.      Dokumentaci skutného provede stavby (DSkP) včet dokladové části

 

7.1.1.     DSkP včetně dokladové části pro pronajímatele a stavební úřad

 

Bude odevzdána ve 2 (dvou) vyhotoveních. Kaž vyhotovení v tmavě modrém  šanonu  bez polepů a   popisů   s kom   uzávěrem   v samostatných   závěsných   průhledných   eurodeskách.   Žádný z dokumentů  nes ze  šanonu  vypadávat.  Papírové  desky,  vazače  a  desky  tkalouny  nebudou používány. Seřazeno v tomto členění:

Podrobný seznamech dokumentů, zpráv, výkresů, dokladů

 

CD s veškerou dokumentací, dokumenty a doklady dle tohoto Podrobného seznamu. Kompletně e bude ve formátu PDF identicky s ttěnou verzí. Výkresy navíc ješ ve formátu DWG. Technické zprávy navíc ješ ve formátu TXT nebo DOC nebo XLS. Ji formáty nejsou povoleny.

 

Prohlášení jemce, jeho projektanta a dodavatele v tomto znění: Čestně prohlašuji, že  stavba nájemní   jednotky   č……   s obchodním   zvem   ………………..   byla   provedena   dle pronajímatelem   schválené   projektové   dokumentace   (případně   uvést   seznam   ech odchylek).  Všechny  podmínky  stanovené  k této  dokumentaci  ve   stanoviscích  Krajské hygienické  stanice  Ústeckého  kraje  a  Hasičského  záchranného  sboru  Ústeckého  kraje, případně daích byly při realizaci této stavby splněny. Stavba  byla provedena v souladu s Požárně bezpečnostním řešením.

 

Kopii osvědčení o autorizaci(cích) projektanta(ů)

 

Kopii  osvědčení  o  autorizaci  stavbyvedoucího  (příp.  stavebního  dozoru),  který  odborně  vedl provádění stavby.

 

Seznamech provedených změn a Schválený půdorys se zakreslenými změnami

 

DSkP je kompletní, majitelem centra schválený procí projekt (technické zprávy,  výkresy) s vyznačenými  případnými    odsouhlasenými  změnami,  kte nastaly  v  průběhu  provádění stavby.   Všechny   části   DSkP   budou   opatřeny   označením   "dokumentace   skutečného provedení", podpisem a razítkem dodavatele. Všechny části DSkP budou  opatřeny také podpisem a razítkem autorizovaného projektanta nebo architekta.

architektonicko-stavební etně interiérového vybavení, statika (pokud ji bylo nutné řešit),

rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace silnoproud,

elektroinstalace slaboproud (telefon, datové kabely, atd.), vzduchotechnika etně topení chlazení a MaR,

požárně bezpečnostní řešení,

úpravy systému EPS+ER (pokud ji bylo nutné řešit), případně posudek úpravy systému SHZ sprinklerů (pokud ji bylo nutné řešit), případně posudek

úpravy systému SOZ (pokud ji bylo nutné řešit), případně posudek


 

Dokladová část základní bude tvořena kopiemi nebo origily, resp. ověřenými kopiemi, podle požadavků  odpovídajících  předpisů.  Reviz zprávy  budou  podepsány  a  orazítkovány oprávněnou osobou a provozovatelem, předávací protokoly a protokoly o zaškolení obsluhy budou podepsány stranou předávající i přejímající, atesty budou potvrzeny robcem nebo zkušebním ústavem, prohlášení o shodě bude potvrzeno robcem nebo zhotovitelem, který robek zabudovával.

 

revizzprávy elektroinstalace, kusové zkoušky rozvaděčů

protokol o tlakové zkoušce vodovodu, protokol o proplachu a dezinfekci vodovodu, protokol o těsnosti kanalizace,

protokol o tlakové zkoušce rozvodů tepla a chladu, osvědčení revizch techniků, svářečů

atesty a prohlášení o shodě na echny materiály arobky, protokoly o předání díla od ech zhotovitelů,

revizknihy technologických zařízení,

protokoly o zaškolení obsluhy technologických zařízení, návody k obsluze technologických zařízení,

kopii stavebních deníků, atd.)

Dokladová část z hlediska HZS (hasičů) bude tvořena kopiemi nebo origily, resp. ověřenými kopiemi,  podle  požadavků  odpovídajících  předpisů.  Reviz zprávy  budou  podepsány  a orazítkovány  oprávněnou  osobou  a  provozovatelem,  předávací  protokoly  a  protokoly  o zaškolení obsluhy budou podepsány stranou předávající i přejímající, atesty budou potvrzeny robcem nebo zkušebním ústavem, prohlášení o shodě bude potvrzeno robcem nebo zhotovitelem, kterýrobek zabudovával.

 

souhlas stanoviska Hasičského záchranného sboru k projektové dokumentaci  a k užívání prostor,

doklady k ručním hasícím přístrojům (revize, prohlášení o shodě, dodací list), protokol o zkoušce funnosti a měření intenzity nouzového osvětlení,

doklady k materiálům použitým při úpravách z hlediska hořlavosti hmot, rychlosti šíření plamene a případné odpadávání a odkapávání při požáru a doložit, že  jsou  v  souladu  s  požadavky  norem  požární  bezpečnosti  (zejména doklady k  hořlam podlahom krytinám, a povrchovým úpravám stěn a stropů),

doklady k SHZ = samočinné hasící zařízení, sprinklery,

doklady  k  EPS  =  elektronická  požární  signalizace,  tj.  kouřová  čidla,  ERO  =

evakuační rozhlas,

doklady k ZOTK = zařízení pro odvod tepla a kouře. doklady k protipožárním ucvkám, požárním klapkám jiné doklady vyžádané ve stanovisku HZS (hasičů)

Dokladová část z hlediska KHS (hygieny) bude tvořena kopiemi nebo origily, resp. ověřenými kopiemi,  podle  požadavků  odpovídajících  předpisů.  Protokoly  budou  podepsány  stranou předávající  i  přejímající,  atesty  budou  potvrzeny  robcem  nebo  zkušebním  ústavem, prohlášení o shodě bude potvrzeno robcem nebo zhotovitelem, kterýrobek zabudovával.

 

souhlas stanoviska Krajské hygienické stanice k projektové dokumentaci   a k užívání prostor,

nový světel technický projekt prokazující splnění požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo  a  osvětlení    -  Osvětlení  pracovch  prostorů  -  Část1:  -  Vnitřní


 

pracov prostory) a s ním i průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světel technickém projektu. Dále budou předloženy katalogové listy svítidel s jejich technickými specifikacemi.

protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36  0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: kladní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1, uvedených ve světel technickém  projektu za provozch podmínek a na pracovch místech.

V prostorách s nevyhovujícím denním osvětlením nesmí být zřízena  pracoviště s trvalou prací a ke kolaudaci musí být předložen dokument, který stanoví pravidla pro naplnění tohoto bodu. Tento dokument musí být závaz pro echny zaměstnance.

VZT   projekt   s popisem   množství   iváděného   a   odváděného   vzduchu   na jednotlivých vyústkách, který mimo ji bude splňovat požadavky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

protokol  o  seřízení  vzduchotechniky  a  měření  výkonu.  Dále  bude  předložen dokument o provozu a údrž vzduchotechniky. Musí t prokázán snadný přístup  k distribučním  částem  vzduchotechniky  pro   pravidel čištění, etně čištění mokrou cestou.

atest na materiál pro vedení pitné vody.

protokol o měření hluku technologických zařízeních – pokud je vyžadován jiné doklady vyžádané ve stanovisku KHS (hygieny)

 

7.1.2.     DSkP včetně dokladové části pro HZS (hasiče)

 

Bude odevzdána v  1 (jednom)  vyhotovení, v červeném  šanonu  bez polepů a popisů s kom uzávěrem v samostatných závěsných průhledných eurodeskách. Žádný z dokumentů nes ze šanonu vypadávat. Papírové desky, vazače a desky tkalouny nebudou používány. Seřazeno v tomto členění:

Podrobný seznamech dokumentů, zpráv, výkresů, dokladů

 

CD s veškerou dokumentací, dokumenty a doklady dle tohoto Podrobného seznamu. Kompletně e bude ve formátu PDF identicky s ttěnou verzí. Výkresy navíc ješ ve formátu DWG. Technické zprávy navíc ješ ve formátu TXT nebo DOC nebo XLS. Ji formáty nejsou povoleny.

 

Prohlášení jemce, jeho projektanta a dodavatele v tomto znění: Čestně prohlašuji, že  stavba nájemní   jednotky   č……   s obchodním   zvem   ………………..   byla   provedena   dle pronajímatelem   schválené   projektové   dokumentace   (případně   uvést   seznam   ech odchylek).  Všechny  podmínky  stanovené  k této  dokumentaci  ve   stanoviscích  Krajské hygienické  stanice  ÚSkého  kraje  a  Hasičského  záchranného  sboru  ÚSkého  kraje, případně daích byly při realizaci této stavby splněny. Stavba  byla provedena v souladu s Požárně bezpečnostním řešením.

 

Kopii osvědčení o autorizaci(cích) projektanta(ů)

 

Kopii  osvědčení  o  autorizaci  stavbyvedoucího  (příp.  stavebního  dozoru),  který  odborně  vedl provádění stavby.

 

Seznamech provedených změn a Schválený půdorys se zakreslenými změnami

 

části  DSkP,  majitelem  centra  schválený  prováděcí  projekt  (technické  zprávy,   výkresy)   s vyznačenými  případnými    odsouhlasenými  změnami,  kte nastaly  v  průběhu  provádění stavby. Tyto části DSkP budou opatřeny označením "dokumentace skutečného provedení", podpisem a razítkem dodavatele. Všechny části DSkP budou opatřeny také  podpisem a razítkem autorizovaného projektanta.


 

požárně bezpečnostní řešení,

úpravy systému EPS (pokud ji bylo nutné řešit), případně posudek

úpravy systému SHZ sprinklerů (pokud ji bylo nutné řešit), případně posudek úpravy systému ZOTK (pokud ji bylo nutné řešit), případně posudek

Dokladová část z hlediska HZS (hasičů) bude tvořena kopiemi nebo origily, resp.  ověřenými kopiemi,  podle  požadavků  odpovídajících  předpisů.  Reviz zprávy  budou  podepsány  a orazítkovány  oprávněnou  osobou  a  provozovatelem,  předávací  protokoly  a  protokoly  o zaškolení obsluhy budou podepsány stranou předávající i přejímající, atesty budou potvrzeny robcem nebo zkušebním ústavem, prohlášení o shodě bude potvrzeno  robcem nebo zhotovitelem, kterýrobek zabudovával.

 

souhlas stanoviska Hasičského záchranného sboru k projektové dokumentaci  a k užívání prostor,

doklady k ručním hasícím přístrojům (revize, prohlášení o shodě, dodací list), protokol o zkoušce funnosti a měření intenzity nouzového osvětlení,

doklady k materiálům použitým při úpravách z hlediska hořlavosti hmot, rychlosti šíření plamene a případné odpadávání a odkapávání při požáru a doložit, že  jsou  v  souladu  s  požadavky  norem  požární  bezpečnosti  (zejména doklady k hořlam podlahom krytinám, a povrchovým  úpravám stěn a stropů),

doklady k SHZ = samočinné hasící zařízení, sprinklery,

doklady k EPS = elektronická požární signalizace, ERO = evakuační rozhlas, doklady k SOZ = samočinné odvětrávací zařízení.

doklady k protipožárním ucvkám, požárním klapkám jiné doklady vyžádané ve stanovisku HZS (hasičů)

 

7.1.3.     DSkP včetně dokladové části pro KHS (hygienu)

 

Bude odevzdána v 1 (jednom)  vyhotovení. Kaž vyhotovení v zeleném šanonu  bez polepů a popisů s kom uzávěrem v samostatných závěsných průhledných eurodeskách. Žádný z dokumentů nesze šanonu vypadávat. Papírové desky, vazače a desky tkalouny nebudou používány. Seřazeno v tomto členění:

Podrobný seznamech dokumentů, zpráv, výkresů, dokladů

 

CD s veškerou dokumentací, dokumenty a doklady dle tohoto Podrobného seznamu. Kompletně e bude ve formátu PDF identicky s ttěnou verzí. Výkresy navíc ješ ve formátu DWG. Technické zprávy navíc ješ ve formátu TXT nebo DOC nebo XLS. Ji formáty nejsou povoleny.

 

Prohlášení jemce, jeho projektanta a dodavatele v tomto znění: Čestně prohlašuji, že  stavba nájemní   jednotky   č……   s obchodním   zvem   ………………..   byla   provedena   dle pronajímatelem   schválené   projektové   dokumentace   (případně   uvést   seznam   ech odchylek).  Všechny  podmínky  stanovené  k této  dokumentaci  ve   stanoviscích  Krajské hygienické  stanice  ÚSkého  kraje  a  Hasičského  záchranného  sboru  ÚSkého  kraje, případně daích byly při realizaci této stavby splněny. Stavba  byla provedena v souladu s Požárně bezpečnostním řešením.

 

Kopii osvědčení o autorizaci(cích) projektanta(ů)

 

Kopii  osvědčení  o  autorizaci  stavbyvedoucího  (příp.  stavebního  dozoru),  který  odborně  vedl provádění stavby.

 

Seznamech provedených změn a Schválený půdorys se zakreslenými změnami


Část  DSkP,  majitelem  centra  schválený  prováděcí  projekt  (technické  zprávy,  výkresy)  s

vyznačenými  případnými    odsouhlasenými  změnami,  kte nastaly  v  průběhu  provádění stavby.   Všechny   části   DSkP   budou   opatřeny   označením   "dokumentace   skutečného provedení", podpisem a  razítkem dodavatele. Všechny části DSkP budou opatřeny také podpisem a razítkem autorizovaného projektanta nebo architekta.

rozvody vody, kanalizace,

elektroinstalace silnoproud, počet umělého osvětlení vzduchotechnika etně topení, chlazení a MaR,

Dokladová část z hlediska KHS (hygieny) bude tvořena kopiemi nebo origily, resp. ověřenými kopiemi,  podle  požadavků  odpovídajících  předpisů.  Protokoly  budou  podepsány  stranou předávající  i  přejímající,  atesty  budou  potvrzeny  robcem  nebo  zkušebním  ústavem, prohlášení o shodě bude potvrzeno robcem nebo zhotovitelem, kterýrobek zabudovával.

 

souhlas stanoviska Krajské hygienické stanice k projektové  dokumentaci   a k užívání prostor,

nový světel technický projekt prokazující splnění požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo  a  osvětlení    -  Osvětlení  pracovch  prostorů  -  Část1:  -  Vnitřní pracov prostory) a s ním i průkaz instalace svítidel a  světelných zdrojů uvedených v tomto světel technickém projektu. Dále  budou předloženy katalogové listy svítidel s jejich technickými specifikacemi.

protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36  0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: kladní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1, uvedených ve světel technickém  projektu za provozch podmínek a na pracovch místech.

V prostorách s nevyhovujícím denním osvětlením nesmí být zřízena  pracoviště s trvalou prací a ke kolaudaci musí být předložen dokument, který stanoví pravidla pro naplnění tohoto bodu. Tento dokument musí být závaz pro echny zaměstnance.

VZT   projekt   s popisem   množství   iváděného   a   odváděného   vzduchu   na jednotlivých vyústkách, který mimo ji bude splňovat požadavky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

protokol  o  seřízení  vzduchotechniky  a  měření  výkonu.  Dále  bude  předložen dokument o provozu a údrž vzduchotechniky. Musí t prokázán snadný přístup  k distribučním  částem  vzduchotechniky  pro   pravidel čištění, etně čištění mokrou cestou.

atest na materiál pro vedení pitné vody.

protokol o měření hluku technologických zařízeních – pokud je vyžadován jiné doklady vyžádané ve stanovisku KHS (hygieny)

 

7.2.      Účast odpodného zástupce nájemce

 

zajis účast osoby, která předloží požadovanou DSkP v rozsahu podle bodu 6.1 a oprávnění od nájemce  podepsat  protokol  ze  závěreč kontrol prohlídky,  pokud  bude  orgánem  státní  správy sepisován a podepsat Přílohu č.10 - Zjišťovací protokol o zhotovitelem jemce provedených stavebně montážch pracích“

zajis účast osoby, která zabezpečí odstranění vad a nedodělků, zjištěných při závěreč kontrolní prohlídce, v dohodnutých termínech

zajis účast osoby, která schopna předvést kompletnost a funnost ech technologických zařízení dodaných zhotoviteli jemce

dodaných zhotoviteli jemce