Kolaudace? Stavební povolení? Není třeba.

Kolaudace jako nutná podmínka k nastěhování do nově dokončeného domu nebo bytu? Ne tak úplně. Novela stavebního zákona s sebou přinesla výrazné zjednodušení celého procesu schvalování stavby a jejího následného převedení do užívání.

Povolení výstavby (dříve stavební povolení)

Novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) platná od 1. 1. 2007 nově upravuje proces schvalování výstavby. Díky této novelizaci stavebníci, z řad fyzických osob, již v drtivé většině nemusí žádat o stavební povolení. Plánovanou stavbu stačí příslušnému stavebnímu úřadu ohlásit a v případě některých menších staveb ani to ne. Stavebnímu úřadu již není například potřeba oznamovat stavbu zimních zahrad, přístřešků, drobné staveb do 25 m2 zastavěné plochy a výšky 5m, které nejsou určeny k bydlení apod (kompletní výčet je uveden v paragrafu 103 Stavebního zákona). 

Co se týče 
výstavby domů určených k bydlení a rekreaci o velikosti maximálně 150 m2 zastavěné plochy a dalších staveb uvedených v § 104 platí, že stavebník má povinnost zamýšlenou stavbu písemně stavebnímu úřadu ohlásit. Ten má potom lhůtu 40 dnů, aby se k záměru stavebníka vyjádřil a stavbu mu případně zakázal. V opačném případě může začít stavět.

Povolení užívání (dříve kolaudační řízení)

U staveb uvedených v paragrafu 104 stavebního zákona, tedy valné většiny v současnosti realizovaných staveb, došlo rovněž ke zjednodušení schvalování převodu stavby do užívání stavebníka. Pokud se jedná o kompletně dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání lze tuto stavbu užívat pouze na základě "Oznámení stavebnímu úřadu".

Na zbývající stavby, "jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit" (například nemocnice, školy, nájemní bytový domy, stavby pro obchod a průmysl), ale především nemovitosti určené k bydlení či rekreaci se zastavěnou plochou více než 150 m2 se i nadále vztahuje povinnost zažádat si o stavební povolení. A jejich následné užívání je podmíněno kolaudačním souhlasem. Této kategorii staveb se však budeme věnovat v některém z dalších článků.

Oznámení o užívání stavby

Podle předchozí právní úpravy byl stavebník, který chtěl započít užívání stavby, povinnen písemně požádat stavební úřad o kolaudační rozhodnutí. Podle stávající normy již stavebník stavebnímu úřadu pouze písemně oznámí svůj záměr započít s užíváním stavby. Stavební úřad má poté 30 dnů na to, aby se k oznámení vyjádřil.

Stavebník je přitom povinnen zajistit, aby ještě před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané souvisejícími právními předpisy, což je například:
 • revizní zpráva o stavu el.instalace, hromosvodů, plynoinstalace
 • tlaková zkouška ústředního topení, vodovodu (faktura, protokol nebo prohlášení stavebního dozoru)
 • předávací protokol od prováděcí firmy, nebo vyjádření stavebního dozoru v případě stavby svépomocí
 • osvědčení (revizní zpráva) o stavu komínů
 • doklady o tom, že rozvody vody a kanalizace jsou provedeny dle platných ČSN (faktura, protokol nebo prohlášení stavebního dozoru)

  Pokud v průběhu výstavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti původní dokumentaci je stavebník povinnen stavebnímu úřadu  předložit dokumentaci skutečného provedení stavby. Navíc pokud je stavba předmětem evidence
  v katastru nemovitostí doloží k této dokumentaci aktuálního vyhotovení geometrického plánu stavby. 

  Stavební úřad na kontrolní prohlídce

  Stavební úřad v návaznosti na doručení Oznámení provádí na místě stavby kontrolní prohlídku, kde vyhodnotí skutečné provedení stavby a kontrolu související dokumentace. Výsledkem může být jak souhlasné, tak nesouhlasné stanovisko, přičemž platí, že s užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od doručení Oznámení stavební úřad užívání stavby nezakáže.

  Zákaz užívání stavby může stavební úřad vydat v takovém případě, kdy během prohlídky zjistí, že stavba je v rozporu s Oznámením nebo stavebním povolením nebo nejsou splněny
  podmínky ochrany života (hasící přístroje, hlásiče požárů) a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání nebo nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (př. bezbariérový přístup do veřejných budov).

  Do doby, než stavebník tyto závady neodstraní, stavební úřad mu povolení k užívání neudělí.


  Výjimky


  Existují dvě zákonné výjimky, kdy lze stavbu užívat ještě před jejím oficiálním předání do užívání. Těmi jsou předčasné užívání stavby a zkušební provoz. Stavbu lze předčasně užívat na základě časově omezeného povolení stavebního úřadu, které je vydáno na žádost stavebníka v případě, že stavba ještě není úplně dokončena, avšak její užívání nemůže ohrozit bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Podobně je tomu u zkušebního provozu, který je rovněž časově omezen a během této doby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace.
 • Autor: Luboš Svačina