Průmysl‎ > ‎Legislativa‎ > ‎Stavebnictví‎ > ‎

Doklady ke Kolaudaci stavby ALL

DOKLADY POTŘEBNÉ KE KOLAUDACI

tento seznam obsahuje veškeré doklady, které může stavební úřad vyžadovat v rámci průběhu kolaudačního řízení, pro případ staveb k bydlení např. rodinných domů je těchto dokladů výrazně méně / jedná se zejména o doklady tučně vyznačené /, seznam těchto dokladů vyplývá jednak ze stavebního povolení a nebo je možno tento seznam získat na příslušném stavebním úřadu.

Pro danou stavbu je nutné tento seznam zredukovat úměrně k rozsahu a typu stavby.

 1. Úplná schválená projektová dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn (půdorysy, řezy a pohledy stavební části v měřítku 1:100) 2x


 2. Společná správa stavbyvedoucího a TDI o splnění podmínek
  • stavebního povolení
  • podmínek závazného posudku OHS
  • závazného posudku HZS


 3. Doklad o vytyčení stavby


 4. Geodetické zaměření skutečného provedení


 5. Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby (pro Prahu IMI Praha)


 6. Potvrzení příslušného odboru územního rozhodování o převzetí geodetické dokumentace


 7. Zápis o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem, zápis o předání rozhodujících dodávek (ÚT, chlazení, VZT atp.)


 8. Zápis geologa/projektanta o převzetí základové spáry (v SD)


 9. Zápis TDI v SD o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace


 10. Zápis správce kanalizace v SD o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové s povolením záhozu


 11. Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů


 12. Atesty na použité stavební materiály (železobetonové prefabrikáty, beton.ocel atp.) a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů a technologií


 13. Osvědčení o způsobilosti svářečů konstrukcí a potrubí s uvedením čísla průkazu a data poslední periodické zkoušky


 14. Protokol správce vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky


 15. Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu (včetně potvrzení o zbytkovém hydrodynamickém tlaku)


 16. Zápis o předání PD skutečného provedení vodovodní přípojky na správce vodovodu


 17. Přihláška na vodoměr


 18. Zpráva o revizi el.zařízení - přípojky 1kV včetně potvrzení revizního technika a odstranění eventuelních vad


 19. Potvrzení z kreslírny příslušné Energetiky o převzetí zákresu přípojky 1 kV

 1. Zápis o technické prohlídce a převzetí přípojky 1kV


 2. Přihláška na přípojku 1kV potvrzená revizním technikem dodavatele


 3. Zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT (včetně potvrzení o odstranění eventuelních vad podepsaného revizním technikem)


 4. Zpráva o revizi uzemnění


 5. Doklad o měření intenzity umělého osvětlení


 6. Přihlášky na elektroměry


 7. Zpráva o revizi hromosvodů včetně potvrzení odstranění eventuelních vad podepsané revizním technikem


 8. Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení


 9. Provozní řád kotelny


 10. Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení


 11. Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení


 12. Potvrzená přihláška k odběru plynu


 13. Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti)


 14. Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)


 15. Předávací protokol plynové kotelny, včetně OTP (osvědčení o technické prohlídce)


 16. Protokol o jakosti, kompletnosti a individuelní vyzkoušení smontovaného vzduchotechnického zařízení


 17. Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického zařízení


 18. Doklad o zregulování VZT na projektované parametry


 19. Doklad o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení


 20. Provozní řád strojoven VZT


 21. Pasport výtahu včetně potvrzení o odstranění vad technologií i eventuelních stavebních vad


 22. Protokol o TK výtahů


 23. Atesty na zařízení a komponenty platné pro ČR pro výtahy


 24. Provozní kniha výtahů


 25. Protokol provozní zatěžovací zkoušky


 26. Výchozí revize elektro na přívod do strojoven výtahů


 27. Revizní zpráva slaboproud (telefon) slaboproudých rozvodů (OAÚ)


 28. Revizní zpráva a protokol se záručním listem k STA


 29. Atesty, záruční listy a návody k obsluze smontovaného technologického zařízení, strojovny VZT, kotelny, strojovny chlazení (sporáky, parapetní jednotky, boilery apod.)

 1. Stavební deník s posledním zápisem (ke dni místního šetření uzavřený)


 2. Soupis drobných vad a nedodělků


 3. Potvrzení odběratele o odstranění vad a nedodělků podle soupisu


 4. Předávací protokol trafostanice a kabelové smyčky 22kV


 5. Stavební povolení


 6. Protokol o měření hluku trafostanice


 7. Revizní zprávy elektro trafostanice


 8. Předčasné užívání trafostanice (kolaudační rozhodnutí)


 9. Předávací protokol veřejné kanalizace


 10. Kolaudační zápis veřejné kanalizace


 11. Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace


 12. EPS - atesty, souhlas HZS, rev.zpráva, návod k obsluze


 13. EZS - atesty, souhlas policie s provedením, revizní zpráva, návod k obsluze


 14. Protokol o prohlídce komínových těles


 15. Atesty na požární dveře, stěny, střechu, okna, požární uzávěry, signalizaci, izolaci, požární klapky atp.


 16. Protokol měření hluku v místnostech objektu


 17. Protokol o měření účinnosti protiradonových opatření


 18. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu


 19. Výkres skutečného provedení kanalizace stavby


 20. Smlouva o vyvážení domovního odpadu


 21. Doklad o ukončení HS se správcem komunikace


 22. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů chlazení


 23. Protokol o kompletní zkoušce systému chlazení


 24. Protokol o měření hluku strojovny chlazení


 25. Protokol o měření hluku kotelny


 26. Revizní zpráva MaR (DDC)


 27. Provozní řád strojovny chlazení


 28. Revizní zpráva rozvodů EDV


 29. Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací
Pro zjednodušení řízení může stavebník doložit vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí s uvedenou adresou jejich trvalého bydliště a PSČ.

Pro vlastní realizaci stavby je nutné projekt pro stavební povolení dopracovat o realizační dokumentaci s přesným označením jednotlivých materiálů a prvků stavby a technických detailů navržených konstrukcí - kompletní prováděcí projekt.
Comments