Průmysl‎ > ‎Legislativa‎ > ‎Stavebnictví‎ > ‎

Co se posuzuje podle starého stavebního zákona?

Stále ještě ale nejsou dokončeny a tedy se neužívají některé stavby, které byly pravomocně povoleny před účinností nového stavebního zákona č. 183 z roku 2006. Na tyto stavby se nový kolaudační souhlas nebo oznámení o započetí užívání nevztahuje, ale budou posuzovány podle stavebního zákona předchozího. Tedy se na ně ještě vztahuje kolaudační řízení a následné kolaudační povolení podle paragrafu 76 a následujících Oddílu 7 (Užívání staveb) Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Zde se konkrétně popisuje, kdo je například účastníkem kolaudačního řízení, v paragrafu 81 (v novém zákoně par. 122 odst 3) je uvedeno co se přesně v kolaudačním řízení zkoumá - tedy technické, bezpečnostní a právní podmínky převzetí stavby do užívání - ty musejí být splněny, aby bylo stavebním úřadem vydáno kolaudační rozhodnutí.