Průmysl‎ > ‎Legislativa‎ > ‎Stavebnictví‎ > ‎

Chotěboř - kolaudační řízení

Jak kolaudovat stavbu rodinného domu

1. Návrh na zahájení kolaudačního řízení stavby se podává dle § 79 zákona č.50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních úprav a dle § 30 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

 

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Návrh na zahájení kolaudačního řízení podává zpravidla stavebník.

 

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Bez kolaudačního rozhodnutí, vydaného stavebním úřadem, nelze užívat dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, pokud tyto práce vyžadovaly stavební povolení.
Na základě návrhu stavebníka stavební úřad zahájí kolaudační řízení, ve kterém zejména zkoumá, zda stavba byla provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním řízení a stavebním povolení.
Pokud stavební úřad neshledá vážné nedostatky (ohrožující zdraví a bezpečnost osob, a které nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu), vydá kolaudační rozhodnutí.

 

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Navrhovatel se osobně dostaví s písemným návrhem a příslušnými doklady dle bodu 4. na Městský úřad Chotěboř – stavební úřad k překontrolování úplnosti a návrh podá na podatelně. Návrh je možno spolu s doklady i zaslat, ale z důvodu úplného podání je lepší osobní kontakt s konkrétní osobou. Navrhovatel může jednat prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

 

5. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na Městském úřadě Chotěboř – stavebním úřadě, který vykonává činnost stavebního úřadu i pro tyto obce:
Bezděkov, Borek, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Jeřišno, Jilem, Klokočov, Kraborovice, Lány, Libice nad Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Rušinov, Rozsochatec (Havlíčkův Brod), Sloupno, Uhelná Příbram, Vepříkov, Víska,

 

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Na Městském úřadě Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř, 583 01.
Stavby fyzických osob:
Marta Piskačová, č. dv. 308, tel 569 641 132
Alena Ludvíková, č.dv. 308, tel. 569 641 132
Stavby právnických osob:
Ing. Iva Škarydová, č.dv. 306, tel. 569 641 110
Bohdana Resslová, č.dv. 307, tel. 569 641 113
Pondělí, středa: 8:00 – 11:30 a 12:15 – 17:00 hod.

 

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje:
• jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele
• označení a místo stavby
• datum a číslo jednací stavebního povolení
• předpokládaný termín dokončení stavby
• termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby
K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se dle potřeby doplní:
• popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
• u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací
• geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí (tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby)
• doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy, včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek
K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají:
• doklady o vytyčení stavby
• doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu
• projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení
• výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby
• zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
• doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení

 

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
Návrh k zahájení kolaudačního řízení, který lze získat na Městském úřadě Chotěboř – stavebním úřadě. Návrh lze napsat i volnou formou.

 

9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Za vydání kolaudačního rozhodnutí v řádné lhůtě pro dokončení stavby se správní poplatek neplatí.

 

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Je postupováno dle § 49 zákona č. 71/1997 Sb., o správním řízení (Správní řád). Správní řád vymezuje lhůtu do 30 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti. Ve zvlášť složitých případech rozhodne správní úřad do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Účastníci kolaudačního řízení:
a) stavebník
b) vlastník stavby
c) uživatel, je-li v době zahájení řízení znám
d) vlastník pozemku, na kterém je kolaudovaná stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno.
Sloučí-li stavební úřad s kolaudačním řízením řízení o změně dokumentace ověřené ve stavebním řízení, jsou účastníky řízení i ti účastníci stavebního řízení, jichž by se mohla změna dotknout.
Dotčené orgány státní správy:
Např.:
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod
• Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Žižkova 933, 580 01 Havlíčkův Brod
• Správa chráněné krajinné oblasti Železné Hory – Náměstí 317, Nasavrky
• Odbor životního prostředí Městského úřadu Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
• Oddělení kultury a regionálního rozvojena Městském úřadu Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Správci sítí:
• Východočeská energetika a.s., služebna Chotěboř, Hermannova 520, 583 01 Chotěboř
• Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova 832, 583 01 Havlíčkův Brod
• Východočeská plynárenská a.s., regionální středisko, Svatovojtěšská 2835, 583 01 Havlíčkův Brod
• Český Telecom a.s., Beckovského 1882, 583 01 Havlíčkův Brod
a další

 

12. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Vlastník stavby je v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního úřadu (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost.

 

13. Můžete využít tuto elektronickou službu:
E-mail:
ludvikova@chotebor.cz
skarydova@chotebor.cz
resslova@chotebor.cz
piskacova@chotebor.cz
mu@chotebor.cz

 

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních úprav a podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

 

15. Jaké jsou související předpisy::
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
• Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (Správní řád), ve znění pozdějších právních úprav.
• Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
• Zákon č.1/2000 Sb., o mírovém využití jaderné energie (atomový zákon)

 

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují::
Proti rozhodnutí vydaném Městským úřadem Chotěboř lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,prostřednictvím Městského úřadu Chotěboř.

 

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Tyto přestupky vznikají po dokončení stavby, nikoliv při zajišťování kolaudačního rozhodnutí.
Přestupky občanů proti stavebnímu řádu - § 105 zákona č. 50/1976 Sb.(stavební zákon)
• pokutou od 10 000 Kč do 25 000 Kč bude potrestán ten, kdo  užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím anebo umožní jiné osobě užívat stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím
• pokutou do 50 000 Kč bude potrestán ten, kdo užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud je takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí. Pokuty právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů (např. živnostenský zákon)  § 106 zákona č. 50/1976 Sb.(stavební zákon)
• stavební úřad uloží pokutu od 500 000 Kč do 1 miliónu osobě, která  užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním anebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním

 

18. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:
Jak dlouho musí stavebník uchovávat stavební deník?
Stavební deník je stavebník povinen uchovávat po dobu 10 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí.
Mohu užívat stavbu i před jejím úplným dokončení?
Ano, stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby i před jejím dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Stavebník musí k žádosti připojit dohodu se zhotovitelem stavby obsahující sjednané podmínky předčasného užívání. Nejpozději do 15 dnů po dokončení stavby je stavebník nebo budoucí uživatel povinen podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby.

Comments